هدفگذاری برمبنای خودشناسی

هدفگذاری برمبنای خودشناسی کامران ملکی

کتاب هدفگذاری برمبنای خودشناسی کامران ملکی

کتاب هدفگذاری برمبنای خودشناسی کامران ملکی

دیدگاه‌ها و دنبالكها هردو درحال حاضر بسته هستند.