اهمیت شناخت ارزش هایمان در هدف گذاری

ارزش های ما یکی از مهمترین عناصری هستند که در انتخاب ها و تصمیماتمان تاثیر می گذارند، هرچند گاهی ناخودآگاه. یعنی اگر از افراد تست ارزش یابی بگیریم و نتیجه این تست را با اتفاقاتی که در زندگی شان در حال وقوع است مقایسه کنیم، متوجه می شویم که ارزشهای شخص مذکور چگونه در زندگی او تاثیر گذاشته اند. و چگونه باعث حس و حال خوب و چرا گاهی باعث اضطراب و افسردگی او می شوند و در نهایت موفقیت یا شکست او را رقم میزنند. وقتی اهداف، شغل و رفتارهای شخص بر اساس ارزشهای او باشد حس خوشبختی به او نزدیکتر است اما زمانی که برخلاف ارزش های خود رفتار می کنیم، حس بدی داریم و اضطراب و خلق منفی بما نزدیکتر است.

نتیجه این که معیارهای ارزشی ما در موفقیت و حس خوشبختی و کارآمدی ما  موثر است. اما خیلی از ما تصمیماتی می گیریم و انتخاب هایی می کنیم و اهداف و شغل هایی داریم که با ارزشهای ما متعارض یا متناقض هستند. چرا؟ چون بدرستی ارزش های خود را نمی شناسیم، درباره آنها فکر نکرده ایم، حس مان را نسبت به آن ها چک نکرده ایم. و اینکه ارزش ها گاهی در ناخودآگاه ما وجود دارند و شناختشان کمی سخت می شود.