مزایای هدف گذاری

تولید شور و حال و انرژی و انگیزه می کند.

از عوامل موثر در عزت نفس و اعتماد به نفس است.

در راسخ و نافذ بودن موثر است.

از سردرگمی نجات می­دهد.

امکان اندازه­گیری، ارزیابی، پیشرفت و بهبود را فراهم می­کند.

–  دلیل و انگیزه ای برای تلاش و حرکت لذت بخش است.

هماهنگی و وحدت ایجاد می­کند.

امکان برنامه­ریزی هر چه دقیق­تر را فراهم می­کند.

باعث تمرکز همه انرژی­ها، فعالیت­ها، زمان و همه­ی منابع دیگر می­شود.

جلوی هرز رفتن منابع، انرژی­ها و توان بالقوه شما را می گیرد.

باعث جذب فرصت­ها و ایده­ها می­شود

چگونه؟

با هدف گذاری شما دقیقا می دانید چه می خواهید، ذهنتان و تمام حواستان آماده دیدن، کشف و جذب کردن هر آن چیزی است که شمارا به هدفتان نزدیکتر می کند.

به شانس اعتقاد دارید؟

شما شانس را چطور تعریف می کنید؟

این تعریف از شانس را داشته باشید:

شانس، تلاقی آمادگی ها با فرصت هاست.

فرصت ها همیشه هستند بلکه این ما هستیم که آمادگی دریافتشان را داریم یا نداریم. با هدف گذاری آمادگی مان در جهت جذب فرصت ها و ایده های ناب افزایش می دهیم.

از دیگر مزایای هدف گذاری چیست؟

برای افزایش انگیزش خودتان در جهت هدفگذاری مزیت هایی را که به ذهنتان می رسد بنویسید و برای من هم بفرستید.